?

Log in

Древняя Русь [entries|archive|friends|userinfo]
Древняя Русь. Научное сообщество

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе [Jun. 3rd, 2017|01:47 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

savvushka
[Tags|, ]

Приглашаем на Десятую конференцию "Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе", посвященную светлой памяти Галины Васильевны Глазыриной!
Конференция пройдет 7 и 8 июня в "Высшей школе экономики" и в Институте славяноведения РАН. Заказывайте пропуска!
linkpost comment

Вячеслав Андрианович Грихин. Лекции по древнерусской литературе. [Jun. 1st, 2017|11:29 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

daltceva
Оригинал взят у daltceva в Вячеслав Андрианович Грихин. Лекции по древнерусской литературе.

Свершилось! Наконец, всего спустя тридцать лет, наш замысел воплотился. Мы искренне благодарны всем, кто в свое время отдал нам свои конспекты грихинских лекций. Мы глубоко признательны Юрию Анатольевичу Шичалину, в чьем издательстве вышла книга.
Конечно, мы понимаем, что наша работа не идеальна, у нее найдутся критики. Но мы сделали все, что смогли.
Светлая память нашему дорогому учителю!
Сведения об издании - mgl.ru

linkpost comment

Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w._2016 [May. 22nd, 2017|10:58 am]
Древняя Русь. Научное сообщество

ampelios
[Tags|, , , ]

Оригинал взят у gyglebooks в Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w._2016
http://turbobit.net/fqwo3tq8o62n.html

Tom poświęcony jest życiu rodzinnemu króla Rusi Daniela Romanowicza (ok. 1201 - 1264) oraz dziejom społecznym i kulturowym jego władztwa. Przedstawiony został wywód przodków tego dynasty, jego relacje z rodziną (matką, rodzeństwem i dziećmi), a także z możnymi.
Nakreślono obraz Daniela jako charakteru, z ukazaniem procesów wychowania i edukacji jakim był poddany oraz obyczajów, którym hołdował. Zawarte zostały też w pracy rozważania o pozycji zajmowanej przez władcę wobec róznych przejawów funkcjonowania państwa i jego struktur. Rozprawę zamykają ekskursy oraz uzupełnienia i poprawki do tomu pierwszego biografii. Prezentowana książka stanowi kontynuację części poprzedniej, równocześnie jednak może być traktowana jako odrębna całość (opatrzona własną bibliografią i indeksem osobowym).
linkpost comment

Daniel Romanowicz Król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna_2012 [Dariusz Dąbrowski] [May. 22nd, 2017|10:56 am]
Древняя Русь. Научное сообщество

ampelios
[Tags|, , , ]

Оригинал взят у gyglebooks в Daniel Romanowicz Król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna_2012 [Dariusz Dąbrowski]
http://turbobit.net/bt7vf7ilvhrp.html

Losy noszącego od 1253 r. tytuł króla Rusi Daniela Romanowicza były niezwykłe. Osierocony w wieku czterech lat przez ojca, potężnego Romana Mścisławowicza († 1205 r.), dzięki własnym talentom, wsparciu matki i młodszego brata, zdołał przetrwać kilkunastoletni okres wygnania, by najpierw odzyskać księstwo włodzimierskie, następnie zjednoczyć w swych rękach Wołyń, a w końcu stworzyć silne i rozległe państwo, Ruś halicko–wołyńską. Daniela można uznać za jednego z najciekawszych i najpotężniejszych Rurykowiczów żyjących w XIII w. Należał on równocześnie w swoim czasie do grona najbardziej wpływowych władców Europy Środkowo – Wschodniej. Utrzymywał różnorodne kontakty z Mongołami, Cesarstwem Rzymsko–Niemieckim, Cesarstwem Nicejskim, papiestwem, Węgrami, Czechami, kilkoma państwami niemieckimi (w tym z Zakonem Krzyżackim), Litwą, księstwami polskimi.

Działalność Daniela jest na różne sposoby blisko związana z dziejami polskimi. W jego otoczeniu powstawała Kronika halicko – wołyńska, władcę tego łączyły bliskie więzy pokrewieństwa i powinowactwa z Piastami. W skład jego władztwa wchodziły między innymi Przemyśl, Jarosław, Bielsk Podlaski czy też Drohiczyn, w którym władca był koronowany. Z tych powodów biografię króla Rusi należy traktować nie tylko jako pracę z dziejów obcych, lecz również jako wkład w lepsze poznanie historii krajowej.
linkpost comment

Новая книга [Apr. 16th, 2017|05:44 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество
rg1980
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , ]

Вышла новая книга:
Саксон Грамматик. Деяния данов. В 2 томах. I—XVI книги / пер. с лат. яз. А.С. Досаева; под ред. И.А. Настенко (Серия: «Mediaevalia: средневековые литературные памятники»). — М.: Русская панорама; СПСЛ, 2017. — 1224 с.

"Деяния данов" - главный источник по истории средневековой Дании и многих других скандинавских стран с древнейших времен до конца XII в. Многие исторические сюжеты и легенды сохранились до настоящего времени только в пересказе Саксона. Хроника состоит из 16 книг, написанных на латинском языке.
Полностью на русском языке публикуется впервые. Издание иллюстрировано, снабжено научным аппаратом. Для широкого круга любителей истории.
link2 comments|post comment

XXIX Чтения памяти В.Т. Пашуто [Apr. 15th, 2017|09:41 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

guimontv
Дорогие коллеги,
Институт всеобщей истории РАН приглашает Вас принять участие в XXIX Чтениях памяти В.Т. Пашуто "Восточная Европа в древности и средневековье", которые пройдут 19-21 апреля 2017 г. в помещении ИВИ РАН (Ленинский пр-т, 32а, открытие - в ауд. 1406). Тема Чтений в этом году: "Античные и средневековые общности". Если Вам необходим пропуск в здание РАН, сообщите об этом заранее по адресу: ceeama.igh.ras@gmail.com (надо указать Ваши фамилию, имя и отчество, а также то, в какие из дней Вы собираетесь прийти).

Программа конференцииCollapse )
link1 comment|post comment

Новая книга [Apr. 9th, 2017|03:25 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

thambarskelfir
[Tags|, , , , , , ]

Вышла новая книга:
Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 344 с.
Аннотация: Тема этой книги — история монашеских (иноческих) именований и переименоваиий. Авторы попытались ответить на вопросы: когда и как у инока менялось имя? на какой стадии духовного совершенствования это происходило? насколько обязательной была перемена имени? каким образом осуществлялся выбор имени? могло ли имя монаха последователыю меняться несколько раз? как бытовали иноческие имена? Работа основываетея как на древнерусском, так и современном материале, и предназначена в первую очередь для филологов и историков.
Более подробно с оглавлением можно озакомиться, пройдя по ссылке:http://inslav.ru/publication/uspenskiy-b-uspenskiy-f-b-inocheskie-imena-na-rusi-m-spb-2017
link1 comment|post comment

И. Я. Фроянов как историк Древней Руси. [Mar. 10th, 2017|01:23 am]
Древняя Русь. Научное сообщество

marcustraianus
[Tags|, , , , , ]

Уважаемые участники сообщества, у меня вопрос к Вам:насколько является объективным такой историк, как И. Я. Фроянов?
link25 comments|post comment

Дубровник [Mar. 7th, 2017|07:07 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

urukhaj
[Tags|, , , , , , ]

Очень нужна такая статья:

Krekic, Bariša. An international controversy over the death penalty in the Balkans in the early fourteenth century - In: Byzantine Studies/Etudes byzantines vol. 5 (1978) p. 171-176

Вдруг кто-то очень добрый сейчас находится в какой-нибудь буржуинии и сфотографирует мне её? На всякий случай, это какой-то американский журнал, который сейчас уже, кажется, не выходит.

Заранее спасибо!
linkpost comment

Куев К.М. Черноризец Храбр [Mar. 5th, 2017|06:02 pm]
Древняя Русь. Научное сообщество

slawomirkow
[Tags|, , ]

Уважаемые коллеги, может быть кто-то поможет достать эту книгу или, подскажите, как и откуда можно (если, конечно, это реально) ее скачать
Куев К.М. Черноризец Храбр. София, 1967
Может все же кто-нибудь откликнется и сможет мне помочь
Буду очень признателен
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]